Käyttöehdot

Tervetuloa Digia Hubiin, toivomme, että tarjoamamme palvelut ovat sinulle mieleisiä.

Tervetuloa Digia Hubiin, jonka verkko-osoite on www.digiahub.com Olemme iloisiavierailustasi sivustollamme ja toivomme, että tarjoamamme palvelut ovat sinulle mieleisiä.

Lue nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) huolellisesti, koskasiirtymällä tähän sivustoon (jäljempänä ”Sivusto”), hyväksyt määritettynäkäyttäjänä (jäljempänä ”Käyttäjä”) Käyttöehtojen sitovuuden. Jos et hyväksyKäyttöehtoja, lopeta tämän sivuston käyttö.

Digia Hub on Digia Finland Oy:n, joka on Digia Oy:nj tytäryhtiö (jäljempänä yhdessä”Digia”), tarjoama verkkoyhteisö (jäljempänä ”Digia Hub”). Digia Hub on ensisijaisestiolemassa sitä varten, että Digia kerää ja säilyttää tietoja nykyisistä ja mahdollisistatulevista alihankkijoista varmistaakseen sujuvan ja vaivattoman yhteistyön Digiantarvitessa lisäresursseja tai asiantuntemusta asiakasprojekteihinsa.

Käyttäjä voi käyttää Sivustoa tietojen hakemiseen ja osaamisensa tarjoamiseenDigia Hubissa.

Käyttäjä ei saa kopioida tai muulla tavoin käyttää mitään Sivustolta peräisin olevaasisältöä tai dataa. Digia omistaa Sivuston kaiken sisällön, hallitsee sitä tai on senlisenssinsaaja tai lisenssinantaja.

Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata, alilisensoida, kääntää, myydä, muuntaalähdekoodiksi, tulkita, purkaa tai muuten hajottaa mitään Sivuston osaa.

Digia ja Käyttäjä neuvottelevat ja allekirjoittavat erilliset kirjalliset sopimuksetkaikesta tilatusta työstä, ja kyseiset lisäehdot ovat erottamaton osa Käyttäjän jaDigian välistä sopimusta. Siinä määrin kuin kyseiset erilliset ehdot ovat ristiriidassatai koskevat samoja aiheita kuin nämä Käyttöehdot, sovelletaan erillisiä ehtoja.

Digia Hub on luonteeltaan ei-yksinomainen, eikä se millään tavalla rajoita sitä, ettäDigia hankkii toimituksia tai palveluita muilta palveluntarjoajilta myös Digia Hubinulkopuolelta tai tuota niitä sisäisesti, eikä se myöskään estä tai rajoita sitä, ettäKäyttäjä tarjoaa palveluita muille yrityksille.

Digialla tai Käyttäjällä ei ole Käyttöehtojen nojalla mitään vähimmäisostomäärää,toimitusmäärää tai muita määrää koskevia sitoumuksia. Käyttäjä voi omanharkintansa mukaan poistua ja Digia voi oman harkintansa mukaan vaatia Käyttäjääpoistumaan Digia Hubista välittömästi.

Käyttäjän tili

Digia Hubin käyttäminen edellyttää, että Käyttäjällä on määritetty Digia Hub -tili jahän on kirjautunut palveluun kyseistä tiliä käyttämällä. Käyttäjän Digia Hub-rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjää voidaan pyytää antamaan Digialle tiettyjä tietojaKäyttäjän yrityksestä, mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, salasana ja muita työhön liittyviä yhteystietoja (tarvittaessa). Käyttäjän on annettava totuudenmukaisetja tarkat tiedot itsestään ja edustamastaan yrityksestä.

Käyttäjän Digia Hub -tili on tarkoitettu vain Käyttäjän käyttöön, eikä kukaan muu voijakaa tai käyttää sitä ilman Digian etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjä on yksinvastuussa kirjautumistietojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä, ja Käyttäjä ontäysin vastuussa kaikista Käyttäjän Digia Hub -tilin toimista. Käyttäjän on ilmoitettavaDigialle välittömästi luvattomasta käytöstä tai muusta Käyttäjän tiliin liittyvästätietoturvaloukkauksesta.

Sisällön ja tietojen seuranta

Digialla on oikeus käyttää, tallentaa ja muokata Käyttäjän Sivuston kautta antamiatietoja sekä jakaa näitä tietoja kolmansien asiakasosapuolten kanssa.

Digialla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa kaikkea tähän Sivustoon liittyväätoimintaa. Digia voi kerätä tilastotietoja käytöstä ainoastaan Digia Hubin ja siihenliittyvien tai vastaavien palveluiden kehittämiseen.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Vaikka olemme innoissamme siitä, että kansainvälinen yhteisö käyttää Digia Hubia,Käyttäjän katsotaan Digia Hubin käyttämisen perusteella hyväksyvän, ettähenkilötietoja käsitellään sovellettavien Suomen lakien ja määräysten sekä Digiantietosuojailmoituksen (https://digia.com/yritys/rekisteriseloste/) mukaisesti. Käyttäjänon myös sitouduttava ilmoittamaan asianmukaisesti kaikille asiaankuuluvillehenkilöille suostumuksesta tai muusta oikeusperustasta, joka tarvitaan muidenhenkilöiden henkilötietojen lisäämiseksi Digia Hubiin, ja hankkimaan kaikki tarvittavatsuostumukset.

Tilaajavastuulaki

Jos Käyttäjään sovelletaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolistatyövoimaa käytettäessä annettua lakia (Tilaajavastuulaki), Käyttäjä sitoutuutoimittamaan ja päivittämään nopeasti Vastuu Groupille kaikki asiaankuuluvat tiedot,jotka koskevat tilaajan vastuuta, todisteeksi siitä, että Käyttäjä on täyttänytsovellettavan lain vaatimukset.

Selkeyden vuoksi todetaan, että Digian ja Käyttäjän välinen suhde ei koskaanmuodosta työnantaja-/työntekijäsuhdetta, joten Digialle ei aiheudu työnantajan taivastaavan velvollisuuksia tai vastuita Käyttäjään tai sen henkilöstöön nähden.

Vastuuvapautuslausekkeet

Digia ei ole vastuussa Käyttäjän toimittamien tai hänelle toimitettujen tietojenepätarkkuuksista. Sivuston käyttö tapahtuu yksinomaan Käyttäjän vastuulla.

Sivuston sisällön ja Käyttöehtojen muuttaminen

Digia voi muuttaa Sivuston sisältöä, muokata sitä tai estää siihen pääsyn millointahansa, myös etukäteen ilmoittamatta, ja saamatta aikaan vastuuta Digialle.

Jos Käyttöehtoihin tehdään muutoksia, Digia päivittää Käyttöehdot ja ilmoittaaKäyttäjälle tällaisista päivityksistä Sivustossa. Käyttäjän jatkaessa Sivuston käyttöämuutosten voimaantulon jälkeen, käyttöön sovelletaan päivitettyjä Käyttöehtoja.

Luottamuksellisuus

Sivusto voi sisältää tiettyjä Käyttäjää tai yritystä, jota Käyttäjä edustaa, koskeviatietoja, joita on pidettävä luottamuksellisina. Digia voi antaa Käyttäjille tiettyjänykyisiin ja tuleviin projekteihin liittyviä tietoja, muun muassa työntekijöiden jakonsulttien nimiä ja asiantuntemusta koskevia tietoja. Näin ollen molemmatosapuolet suostuvat pitämään kaikki luottamukselliset tiedot ehdottomanluottamuksellisina, olemaan luovuttamatta tai paljastamatta mitään luottamuksellisiatietoja kolmansille osapuolille ja rajoittamaan luottamukselliset tiedot sellaistenvastaanottavan osapuolen henkilöstön jäsenten käyttöön ja saataville, joiden ontarpeen tietää tällaiset luottamukset tiedot.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista tai niidenrikkomisesta, irtisanomisesta tai pätevyydestä aiheutuvat riidat ratkaistaanlopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjenmukaisesti.